Sök
Stäng denna sökruta.

Cady Utbildningar / Cady Training Utbildningar AB

Sverige

1. Allmän

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”integritetspolicy”) beskriver hur Cady Training Utbildningar AB, org. nr. 559065–5006 (”Cady”, ”vi”, ”oss”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Cady är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

Cady samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du beställer tjänster av oss, när du godkänner att vi sänder dig marknadsföring, när vi skickar dig ett kursintyg eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

När du kontaktar oss via e-post eller telefon som potentiell kund:
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss eller ställer en fråga är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Cady behandlar dessa uppgifter för att kunna besvara din fråga eller förfrågan. Den lagliga grunden för denna behandling är att Cady har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla kunder och potentiella kunder information. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att frågor med följdfrågor har besvarats.

När du kontaktar oss via e-post eller telefon som elev eller kund
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som på något sätt kontaktar via mejl eller telefon och ställer en fråga är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Cady behandlar dessa uppgifter för att kunna besvara din fråga eller förfrågan. Den lagliga grunden för denna behandling är avtalet som du har med oss och viljan att kunna leverera bra information och service avseende våra tjänster. Uppgifterna behandlas för detta ändamål så länge du är elev hos oss, för att vi ska kunna följa upp.

När du beställt och genomfört en utbildning eller terapitjänst hos/av oss
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som beställer och genomför en utbildning eller terapitjänst hos oss är:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Cady behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra din utbildning eller terapitjänst. Uppgifterna behandlas även för att kunna fakturera dig samt för att kunna tillhandahålla betyg och yrkesutbildningsbevis. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att fullgöra avtalet om köp mellan dig och Cady. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under tiden som du är elev hos oss, samt i vissa fall under en längre tid för att tillfredsställa krav enligt bokföringslag och för att tillhandahålla intyg (se nedan).

När du laddar upp dina behörighetshandlingar och valideringsintyg i vår portal
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss för att beställa behörighetshandlingar eller valideringsintyg är:

 • Personnummer
 • Namn
 • E-postadress
 • Betyg

Det går till på ett sådant sätt att alla elever får möjlighet att registrera sig på portalen och där ladda upp sina intyg, diplom och certifikat.

Dessa sparas sedan under en tid av tio år eller till dess att eleven själv begär att tar bort dem.

Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning. Cady behandlar dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla behörighetshandlingar och valideringsintyg. Cady har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla elever de behörighetshandlingar de har rätt till efter en genomförd utbildning. Intresset av att lagra dessa dokument väger tyngre än elevens intresse av att personuppgifterna tas bort, eftersom dokumenten utgör valideringar av att eleven har fullgjort sina utbildningar och eftersom det rör sig om dokument som kan vara viktiga för eleven att ha tillgång till under sitt yrkesverksamma liv.

När du registrerar dig för nyhetsbrev hos oss
Cady vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra för att skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.

De personuppgifter vi behöver för att skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig är:

 • E-postadress
 • Namn

Återkallande av samtycke
Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Du har därför alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig. Du återkallar ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet.

Behandlingen sker så länge vi skickar ut nyhetsbrev eller så länge ditt samtycke kvarstår.

4. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att besvara frågorBerättigat intresse
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Den tid det tar för att behandla frågeställningen
För att administrera och leverera din utbildning/tjänstFullgörande av avtal om köp mellan dig och Cady
 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betyg vid behov
Under avtalstiden
När du laddar upp dina behörighets handlingar och validerings intyg i vår portalIntresseavvägning
 • Personnummer
 • Namn
 • E-postadress
 • Betyg
Tio år
För att skicka vårt nyhetsbrev till digSamtycke
 • E-postadress
 • Namn
Så länge samtycke finns.
För att kunna upprätthålla en korrekt bokföringFullgörande av rättslig förpliktelse
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Namn
 • Adress

Tio år från det att faktura skapats (bokföringslagen).

 

5. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Cady kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Cadys rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Till exempel så måste Cady spara dina faktureringsuppgifter under en längre period för att upprätthålla en korrekt bokföring. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att Cady ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som föreligger enligt gällande bokföringslag. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Cady kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Cadys koncernbolag, leverantörer av IT-tjänster och leverantörer av kommunikationstjänster samt förlag för att tillhandahållande av litteratur.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Cady om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Cadys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7. Ändring av integritetspolicy

Cady har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Cady kommer att med skälig varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn.

8. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Cady har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg, vi har, i den mån det är möjligt begränsat tillgången till personuppgifter för endast de som behöver sådan och alla våra anställda har skrivit på sekretessavtal med tystnadsplikt.

9. Dina rättigheter

Cady ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Cady kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag rörande vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter enligt exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Notera dock att du, om du begär att vi raderar dina uppgifter, aldrig mer att kunna begära ut diplom eller yrkesutbildningsbevis.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Cady kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Cady Training Utbildningar AB
Fotögatan 6B, 414 74 Göteborg
ekonomi@cady.se
+46 31 757 05 66


Tystnadsplikt

Hos Cady råder tystnadsplikt gentemot samtliga elever om inte annat har uppgetts. Det innebär att uppgifter aldrig lämnas ut till annan part om inte skriftligt överenskommet.

Undantag för utlämning av information gäller enbart då en arbetsgivare/organisation som betalar utbildning för eleven behöver/vill ha information om elevens studieprogression.


Rulla till toppen

NYHETSBREV

Registrera dig för att få senaste nyheter och information!